Farbenfroher Graswarder

(Alle Photos Manfred Kiau)